[2023-09] Ngày 25/9/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1117/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình xây dựng mô hình nguồn tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học. 

[2023-09] Luật Đấu thầu 2023 là một trong 08 Luật được thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV ngày 23/6/2023. 

[2023-08] Bộ GD&ĐT ban hành Công văn 4337/BGDĐT-GDCTHSSV hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” trong các cơ sở đào tạo năm học 2023-2024 

[2023-08] Bộ Tài chính ban hành Thông tư 51/2023/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2024, kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2024-2026 

[2023-08] Công văn 3996/BGDĐT-GDĐH hướng dẫn triển khai công tác tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2023

[2023-08] Chỉ thị 18/CT-TTg Chuyển đổi sử dụng mã số định danh làm mã số thuế

[2023-05] 06/VBHN-BTC ngày 23 tháng 05 năm 2023 Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

[2023-04] Thông tư 23/2023/TT-BTC ngày 25/4/2023 hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.