Từ năm 2019, Bảo hiểm Xã hội sẽ không in, đổi thẻ BHYT. Thầy/cô tra cứu trực tuyến để biết giá trị sử dụng thẻ BHYT