THÔNG TIN GỬI CHO SINH VIÊN

HƯỚNG DẪN NỘP HỌC PHÍ. Sinh viên truy cập trang thông tin phongtckt.ctuet.edu.vn chọn Sinh viên --> Sinh viên chính quy --> Hướng dẫn nộp học phí

LIÊN HỆ CÁC ĐƠN VỊ, Sinh viên truy cập trang thông tin phongtckt.ctuet.edu.vn chọn Đơn vị trực thuộc CTUT

TRA CỨU THẺ BHYT, cung cấp thông tin thẻ BHYT còn thời hạn để cập nhật công nợ. Sinh viên truy cập trang thông tin phongtckt.ctuet.edu.vn chọn Sinh viên --> Sinh viên chính quy --> Bảo hiểm y tế

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP. Sinh viên truy cập trang thông tin phongtckt.ctuet.edu.vn chọn Sinh viên --> Sinh viên chính quy --> Câu hỏi thường gặp

THÔNG BÁO HỌC PHÍ. Sinh viên truy cập trang thông tin phongtckt.ctuet.edu.vn chọn Sinh viên --> Sinh viên chính quy --> Thông báo

BIỂU MẪU sinh viên nhập thông tin thẻ BHYT còn giá trị sử dụng, sinh viên nhập email gmail, để nhập thông tin https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3NFga_YMAFy7v2UxLsWdeAcRmfHE0OgXAyJwaBlIEHeFm3g/viewform