Khuyến khích sinh viên nộp học phí, BHYT bằng hình thức trực tuyến từ web site ctuet.edu.vn. Học phí, BHYT sau khi nộp thành công, sinh viên thể xem ngay công nợ học phí.