Khuyến khích sinh viên nộp học phí bằng hình thức trực tuyến từ web site ctuet.edu.vn. Học phí sau khi nộp thành công, sinh viên thể xem ngay công nợ học phí.

  • Các hình thức nộp tiền khác, sau khi nộp học phí, sinh viên chờ từ 3-5 ngày học phí sẽ cập nhật vào hệ thống, khi đó sinh viên sẽ kiểm tra được công nợ học phí.