KHOA


Khoa CNTP & CNSH [0292.3899119] Zalo 0914997935
Khoa Công nghệ Thông tin [0292.3897574] Zalo 0915116207
Khoa Điện - Điện tử - Viễn Thông[0292.3899118] Zalo 0914949700
Khoa Khoa học xã hội[0292.3988116] Zalo 0915108687
Khoa Kỹ thuật Cơ Khí[0292.3899268] Zalo 0888130945
Khoa Kỹ thuật Xây dựng[0292.3899368] Zalo 0846186765
Khoa Quản lý Công nghiệp[0292.3894104] Zalo 0915167383

PHÒNG


Phòng Công tác Chính trị & QLSV[0292.3897341] Zalo 0914928677
Phòng ĐBCL và Khảo thí [0292.3899246] Phòng Đào tạo [0292.3898167] Zalo 0888759044
Phòng NCKH,HTQT,DA [0292.3899117]
Phòng Quản trị - Thiết bị [0292.3899369]
Phòng Tài chính - Kế toán[0292.3891457] Zalo 0823.891.457
Phòng Tổ chức hành chính [0292.3894050]