TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI BỘ 

Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 

Nội dung sinh hoạt chi bộ tháng  05/2024       VĂN BẢN    

Nội dung sinh hoạt chi bộ tháng  04/2024       VĂN BẢN    

Nội dung sinh hoạt chi bộ tháng  03/2024       VĂN BẢN    

Nội dung sinh hoạt chi bộ tháng  02/2024       VĂN BẢN    

Nội dung sinh hoạt chi bộ tháng  01/2024       VĂN BẢN    

Nội dung sinh hoạt chi bộ tháng  12/2023       VĂN BẢN    

Nội dung sinh hoạt chi bộ tháng  11/2023       VĂN BẢN    

Nội dung sinh hoạt chi bộ tháng  10/2023       VĂN BẢN    

Nội dung sinh hoạt chi bộ tháng  09/2023       VĂN BẢN            

Nội dung sinh hoạt chi bộ tháng  08/2023         VĂN BẢN            

Nội dung sinh hoạt chi bộ tháng  07/2023         VĂN BẢN            

Nội dung sinh hoạt chi bộ tháng  06/2023         VĂN BẢN            

Nội dung sinh hoạt chi bộ tháng  05/2023         VĂN BẢN            

Nội dung sinh hoạt chi bộ tháng  04/2023         VĂN BẢN            

Nội dung sinh hoạt chi bộ tháng  03/2023         VĂN BẢN            

Nội dung sinh hoạt chi bộ tháng  02/2023         VĂN BẢN            

Nội dung sinh hoạt chi bộ tháng  01/2023         VĂN BẢN            

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ NĂM 2022-2023

Nội dung sinh hoạt chi bộ tháng 12/2022         VĂN BẢN            NGHỊ QUYẾT

Nội dung sinh hoạt chi bộ tháng 11/2022         VĂN BẢN            NGHỊ QUYẾT

Nội dung sinh hoạt chi bộ tháng 10/2022         VĂN BẢN           NGHỊ QUYẾT 

Nội dung sinh hoạt chi bộ tháng 09/2022         VĂN BẢN            NGHỊ QUYẾT

Nội dung sinh hoạt chi bộ tháng 08/2022         VĂN BẢN           NGHỊ QUYẾT

Nội dung sinh hoạt chi bộ tháng 07/2022         VĂN BẢN           NGHỊ QUYẾT

Nội dung sinh hoạt chi bộ tháng 06/2022         VĂN BẢN           NGHỊ QUYẾT

Nội dung sinh hoạt chi bộ tháng 05/2022         VĂN BẢN           NGHỊ QUYẾT

Nội dung sinh hoạt chi bộ tháng 04/2022         VĂN BẢN           NGHỊ QUYẾT

Nội dung sinh hoạt chi bộ tháng 03/2022         VĂN BẢN           NGHỊ QUYẾT

Nội dung sinh hoạt chi bộ tháng 02/2022         VĂN BẢN           NGHỊ QUYẾT

Nội dung sinh hoạt chi bộ tháng 01/2022         VĂN BẢN           NGHỊ QUYẾT

Văn bản, mẫu biểu đánh giá, kiểm điểm năm 2021

Nội dung sinh hoạt chi bộ tháng 12/2021         VĂN BẢN           NGHỊ QUYẾT

Nội dung sinh hoạt chi bộ tháng 11/2021         VĂN BẢN           NGHỊ QUYẾT

Nội dung sinh hoạt chi bộ tháng 10/2021         VĂN BẢN           NGHỊ QUYẾT

Nội dung sinh hoạt chi bộ tháng 09/2021         VĂN BẢN           NGHỊ QUYẾT

Nội dung sinh hoạt chi bộ tháng 08/2021         VĂN BẢN           NGHỊ QUYẾT

Nội dung sinh hoạt chi bộ tháng 07/2021         VĂN BẢN           NGHỊ QUYẾT

Nội dung sinh hoạt chi bộ tháng 06/2021         VĂN BẢN            NGHỊ QUYẾT

Nội dung sinh hoạt chi bộ tháng 05/2021         VĂN BẢN           NGHỊ QUYẾT

Nội dung sinh hoạt chi bộ tháng 04/2021         VĂN BẢN           NGHỊ QUYẾT

Nội dung sinh hoạt chi bộ tháng 03/2021         VĂN BẢN          NGHỊ QUYẾT

Nội dung sinh hoạt chi bộ tháng 02/2021         VĂN BẢN          NGHỊ QUYẾT

Nội dung sinh hoạt chi bộ tháng 01/2021         VĂN BẢN          NGHỊ QUYẾT

Nội dung sinh hoạt chi bộ tháng 12/2020

Nội dung sinh hoạt chi bộ tháng 11/2020

Nội dung sinh hoạt chi bộ tháng 10/2020

Nội dung sinh hoạt chi bộ tháng 09/2020

Nội dung sinh hoạt chi bộ tháng 08/2020

Nội dung sinh hoạt chi bộ tháng 07/2020

Nội dung sinh hoạt chi bộ tháng 06/2020

Nội dung sinh hoạt chi bộ tháng 05/2020

Nội dung sinh hoạt chi bộ tháng 04/2020

Nội dung sinh hoạt chi bộ tháng 03/2020

Nội dung sinh hoạt chi bộ tháng 02/2020

Nội dung sinh hoạt chi bộ tháng 01/2020